proiecte pentru care termenul de primire sugestii a expirat

E-Consultare, ca instrument de încurajare a participării civice, are rolul de a ordona, cronologic și în funcție de domeniile de interes, toate proiectele de acte normative emise de ministere, autorități centrale din subordinea ministerelor și autorități autonome. Totodată, în această secțiune sunt publicate seturi de informații aferente fiecărei propuneri: titlul complet al proiectului de act normativ supus consultării publice; denumirea autorității inițiatoare; forma inițială a proiectului de act normativ, nota de fundamentare și anexele (documente în format pdf); data lansării propunerii proiectului de act normativ; data limită a dezbaterii publice; data limită a consultării publice; datele de contact ale persoanei responsabile cu relația cu societatea civilă, conform Legii nr. 52/2003.
Fișa proiectelor de acte normative este prezentată utilizatorilor pentru facilitarea accesului la informațiile de interes public și perfecționarea procesului decizional per ansamblu.

Proiect Hotărâre privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, și pentru prorogarea unor termene

E-Consultare.gov.ro - Participă la decizia publică!

E-Consultare.gov.ro – Participă la decizia publică!